Wednesday, February 19, 2014

Haiku You

Haiku you Nippon
Samurai, Bushido, neh?
Sole sayonara

No comments:

Post a Comment